Gilles & Partner Incasso

“Uw geld, onze zorg.”

Algemene voorwaarden

 1. Algemeen
  1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten tussen GILLES INCASSO gevestigd en kantoorhoudend aan de Uraniumweg 27 te Utrecht, en haar opdrachtgevers.
  2. Deze algemene voorwaarden zijn tevens gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Utrecht. Deze zijn op aanvraag kosteloos verkrijgbaar.
  3. Afwijkingen van deze algemene voorwaarden is slechts mogelijk wanneer dit schriftelijk met de opdrachtgever is overeengekomen.
  4. Op iedere overeenkomst tussen opdrachtgever en opdrachtnemer is Nederlands recht van toepassing.
 2. Begripsbepaling
  1. GILLES INCASSO, hierna te noemen opdrachtnemer. Onder opdrachtgever wordt verstaan iedere (rechts)persoon die met de opdrachtnemer een overeenkomst heeft gesloten, en diens vertegenwoordiger(s), gemachtigd(n), rechtsverkrijgende(n), en erfgenamen.
  2. Onder debiteur wordt verstaan: de schuldenaar van de opdrachtgever.
  3. Onder vordering wordt verstaan: het op enig moment volledig openstaande bedrag, inclusief alle kosten en renten.
  4. Onder hoofdsom wordt volstaan: het door de opdrachtgever aan opdrachtnemer ter incasso aangeboden bedrag, al dan niet vermeerdert met de tot op dat moment vervallen en opeisbaar gestelde rente en kosten.
 3. Overeenkomst en volmacht
  1. Namens en in opdracht van de opdrachtgever en voor diens rekening onderneemt de opdrachtnemer inspanningen met als doel de vordering van de opdrachtgever op zijn relatie langs buitengerechtelijke weg, of indien noodzakelijk, met inroeping van een derde partij langs gerechtelijke weg, te incasseren.
  2. Zowel opdrachtgever als opdrachtnemer is gerechtigd opdrachten te weigeren dan wel te verstrekken en wel zonder opgaaf van reden.
  3. Zowel opdrachtgever als opdrachtnemer is gemachtigd zonder opgaaf van reden eenzijdig de samenwerkingsovereenkomst te beëindigen. De behandeling van de reeds lopende vorderingen zullen worden voortgezet tegen de op dat moment geldende tarieven en voorwaarden.
 4. Inspanningen
  1. Opdrachtnemer zal de aan haar verstrekte opdrachten door opdrachtgever zo goed mogelijk behartigen. Opdrachtnemer voert alle werkzaamheden uit naar eer en geweten en met uitsluiting van iedere vorm van aansprakelijkheid.
  2. Opdrachtgever zal enkel rechtsmatige vorderingen ter incasso geven en tevens alle medewerking verlenen om tot inning te kunnen geraken. De opdrachtgever is verplicht bij het ter incasso geven van een vordering alle noodzakelijke en wenselijke gegevens ter hand te geven.
  3. De opdrachtnemer heeft het recht om opdrachten geheel of gedeeltelijk te retourneren wegens oninbaarheid of omdat er redelijkerwijs van mag worden uitgegaan dat het verhaal van de vordering binnen een redelijke termijn niet mogelijk is, zulks naar inzicht van opdrachtnemer.
  4. opdrachtgever zal de opdrachtnemer te allen tijde op de hoogte brengen betreffende alle betalingen, correspondentie of andere contacten met betrekking tot de door de opdrachtgever ter incasso gegeven opdracht.
  5. De opdrachtgever dient, na het verstrekken van de opdracht, contacten met de debiteur zoveel mogelijk te beperken en deze in alle gevallen direct naar de opdrachtnemer te verwijzen.
 5. Aansprakelijkheid
  1. De buitengerechtelijke en gerechtelijke incasso geschiedt voor rekening en risico van de opdrachtgever. De opdrachtgever is gehouden de opdrachtnemer te vrijwaren van alle aanspraken van derden en haar te vergoeden voor de redelijke kosten van verweer tegen dergelijke aanspraken.
  2. De opdrachtnemer sluit iedere aansprakelijkheid uit, voor zover die bij wet niet dwingend is geregeld. De aansprakelijkheid, uit welke hoofde dan ook, zal nimmer het totale bedrag betreffende de opdracht overtreffen.
  3. De opdrachtnemer is niet gehouden tot vergoeding van enige directe of indirecte schade en/of kosten bij de opdrachtgever of derden, door welke oorzaak dan ook ontstaan en voorts niet tot vergoeding van schade, veroorzaakt door personen die niet in loondienst van de opdrachtnemer werkzaamheden ten behoeve van de opdrachtnemer verrichten, dan wel op welke wijze dan ook zijn betrokken bij het uitvoeren van opdrachten.
  4. Eventuele aansprakelijkheid van de opdrachtnemer is te allen tijde gelimiteerd tot het bedrag dat, met inbegrip van het eigen risico dat de opdrachtnemer dienaangaande draagt, in het desbetreffende geval onder de aansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald.
  5. In geval van overmacht is de opdrachtnemer niet aansprakelijk en is de opdrachtnemer gerechtigd de werkzaamheden uit te stellen, net zolang als de overmachtsituatie voortduurt, dan wel de overeenkomst op te zeggen, zonder gehouden te zijn tot het betalen van schadevergoeding. Onder overmacht wordt verstaan: elke van de wil van opdrachtnemer onafhankelijke omstandigheid die nakoming van de overeenkomst tijdelijk of blijvend verhindert. In het bijzonder geldt als overmacht: brand, staking of verhindering als gevolg van derden, die hun verplichtingen niet nakomen, oorlog, oorlogsgevaar, oproer, werkstaking, transportmoeilijkheden en andere ernstige storingen in het bedrijf van de opdrachtnemer of dat van door haar ingeschakelde derden.
  6. De opdrachtgever doet afstand van haar recht op schuldvergelijking.
 6. Betalingen
  1. De opdrachtgever is verplicht om facturen van opdrachtnemer binnen 14 dagen na factuurdatum aan opdrachtnemer te betalen. Bij overschrijding van de betalingstermijn van 14 dagen is de opdrachtgever zonder nadere in gebreke stelling in verzuim en is over het openstaande bedrag vanaf de vervaldag maandelijks een contractuele rente van 1 procent (of een gedeelte daarvan) verschuldigd. Tevens is de opdrachtgever gehouden de buitengerechtelijke invorderingskosten te betalen. De buitengerechtelijke kosten worden gefixeerd op 15 procent van het openstaande factuurbedrag met een minimum van EUR 75,00 (excl. BTW).
  2. Indien de opdrachtgever in gebreke is met tijdige betaling, is de opdrachtnemer gerechtigd haar werkzaamheden voor opdrachtgever onmiddellijk op te schorten. De opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor eventueel voortvloeiende schade.
 7. Derdengelden
  1. Gelden die de opdrachtnemer ten behoeve van de opdrachtgever ontvangt worden in depot gehouden totdat algehele betaling van de vordering heeft plaatsgevonden of totdat de ontvangen gelden tussentijds worden afgedragen, onder verrekening van het honorarium en de door opdrachtnemer gemaakte of nog te maken kosten.
  2. Over deze gelden wordt geen rente vergoed.
  3. Op verzoek van de opdrachtgever legt de opdrachtnemer hierover verantwoording af.
  4. Iedere betaling, hetzij aan de opdrachtgever, hetzij aan de opdrachtnemer wordt in de eerste plaats aangewend ter voldoening van de aan de opdrachtnemer toekomende provisie en gemaakte kosten. De niet verhaalde kosten van het betalingsverkeer, verschotten, de door derden gemaakte kosten van gerechtelijke procedures, inclusief dat deel van de toegewezen gerechtelijke kosten dat als gemachtigde-salaris wordt toegewezen, wordt eveneens in mindering gebracht op de geïnde gelden.
  5. Onterecht en/of teveel ontvangen betalingen worden teruggestort binnen 30 dagen nadat de informatie hierover is verstrekt, dan wel redelijkerwijs bekend had kunnen zijn.
 8. Tarieven
  1. Alle ter incasso gegeven opdrachten worden beheerst door de tarieven, bepalingen en voorwaarden van de opdrachtnemer.
  2. De ophoging richting de debiteur bestaande uit administratiekosten en incassokosten zijn opgenomen in een aparte samenwerkingsovereenkomst waar deze algemene voorwaarden onderdeel van uit maken.
  3. Opdrachtnemer heeft het recht om te alle tijden, zowel administratiekosten als incassokosten, te wijzigen. De opdrachtnemer zal de opdrachtgever hier schriftelijk uiterlijk 30 dagen van tevoren over informeren.
  4. Provisiekosten richting opdrachtgever worden berekend wanneer, enkel een deel van de ter incasso gegeven opdracht plus ophogingen gedaan door opdrachtgever wordt voldaan. De provisiekosten zullen nooit hoger zijn dan het overeengekomen percentage. Dit percentage heeft betrekking op het totaal geïncasseerde van de ter incasso gegeven opdracht en is vastgelegd in de samenwerkingsovereenkomst.

Brochure downloaden?

In onze brochure kunt u meer lezen over onze dienstverlening

downloaden

Afspraak maken?

Laat uw gegevens achter en wij nemen binnen 24 uur contact met u op.

afspraak maken

Werken bij Gilles & Partner Incasso

Wij zijn altijd op zoek naar professionals binnen het creditmanagement.

meer informatie